Η Περιφέρεια Αττικής , Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών, προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια σημαιών για τα κτίρια των Δ/νσεων ΚΤ Αθηνών και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΚΤ Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού 1240,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, έως την Δευτέρα   24 Ιουλίου 2017 και ώρα 14.00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 441,74 KB18/08/21 03:32:40