Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια πυροσβεστήρων, την συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή & αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων στα κτίρια των Δ/νσεων της Π.Ε.Δ.Α., των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής, του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτ. Αττικής καθώς και των υπηρεσιακών οχημάτων έργου της Π.Ε.Δ.Α., όπως αναλυτικά περιγράφονται οι προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών) Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 15/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη  του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για την προμήθεια πυροσβεστήρων, την συντήρηση, αναφόμωση και υδραυλική δοκιμή & αναγόμωση των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστήρων στα κτίρια των Δ/νσεων της Π.Ε.Δ.Α., των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής, του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δυτ. Αττικής, καθώς και των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Δ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 3.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ,
email, Α.Φ.Μ.)

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά χίλια εξακόσια ευρώ (1.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0869 και κατά χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1699 του ΕΦ 06072, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α., οικ. έτους 2018.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνειστις 18/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.,Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 755,47 KB18/08/21 06:08:42