Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για τις κάτωθι Ομάδες:

– Ομάδα Α΄: για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ποσού 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και

-Ομάδα Β΄: για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, στεγάζονται στο κτίριο επί της Λ. Συγγρού 165, ποσού 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 789/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΔ27Λ7-ΛΕΧ, ΑΔΑΜ: 20REQ006530635) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 274338/30-04-2020 (ΑΔΑ: Ψ63Σ7Λ7-9ΧΣ, ΑΔΑΜ: 20REQ006658402) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1888 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με ΑΑ βεβ. 1914.

Προσφορά μπορεί να κατατεθεί για μία ή για περισσότερες ομάδες.

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν έγγραφες, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών  (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, 176 02 Καλλιθέα) έως την Τετάρτη 17-06-2020 και ώρα 10:00π.μ., σύμφωνα με τα συν/να υποδείγματα οικονομικών προσφορών των Ομάδων Α΄και Β΄.

Κάτωθι παρατίθενται τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 202,57 KB18/08/21 10:35:42