Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ 

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 10-6-2020 και ώρα 10.30 π.μ. για την προμήθεια υγειονομικού υλικού ως μέτρο προστασίας του προσωπικού των Δ/νσεων Ανάπτυξης, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για μία, δύο, τρείς ή και για τις τέσσερις Ομάδες Ειδών, όπως αυτές αναλύονται κάτωθι. Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην οποία συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ ανά ομάδα ειδών με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι έντεκα χιλιάδες ευρώ (11.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την Τετάρτη 10-6-2020 και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 281,23 KB18/08/21 10:21:09