(Στα αρχεία αναρτήθηκε σχετική Διευκρίνιση)

H Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών Π.Ε.Α.Α, προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια υλικών, για την προστασία-προφύλαξη από τη νόσο COVID-19, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 1ου & 2ου Κ.Ε.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 21.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α, 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-03-2020 και ώρα 14.30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 279,57 KB19/08/21 08:51:18
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ PDF 179,29 KB19/08/21 08:51:18