Πρόσκληση για την προμήθεια υλικών καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, και  των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων και της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων 2021, 18.600,00€ (δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την μέχρι την 18/05/2021, ημέρα Τριτη και ώρα 13:00 μ.μ.

(Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.)

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 217,69 KB19/08/21 09:28:07