Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την συντήρηση-επισκευή 37 κλιματιστικών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην  Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4οςόροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 10-9-15 ημέρα Πέμπτη τη 10.00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 132,81 KB18/08/21 12:44:10