Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την συντήρηση- επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ Πειραιά, του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά καθώς και το 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 24.600€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς, 6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 07-05-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 263,13 KB18/08/21 10:08:53