Η Υπηρεσία καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, ισόγειο, έως 27-08-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη συντήρηση της γεννήτριας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α (κτίριο Λίρα), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα (Τεχνικές Προδιαγραφές), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης, οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 154,99 KB18/08/21 12:43:06