Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 03/05/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη  του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφοράγια τη συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α., της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής καθώς και του Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτ. Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τον ΚΑΕ 0869 του ΕΦ 06072, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2019.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 06/05/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 396,02 KB18/08/21 07:53:23