Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 20-2-2020, για τη διακρίβωση και τον έλεγχο καλής λειτουργίας τριών (3) φορητών φωτόμετρων (με κωδικό HI 93710 της εταιρίας HANNA INSTRUMENTS) για μέτρηση ελεύθερου και ολικού χλωρίου και pH για τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της ΠΕΒΤΑ, ποσού 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 250,00€.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20,  Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 20-2-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 225,49 KB18/08/21 09:26:20