Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας επισκευής – service του Γεωδαιτικού Σταθμού GPT–3005N TOPCON REFLECTORLESS της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας επισκευής – service του Γεωδαιτικού Σταθμού GPT–3005N TOPCON REFLECTORLESS της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 30-03-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 157,36 KB18/08/21 12:15:25