Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με αρ. πρωτ.: 350940/01-06-2020 για την Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 26 της από 01-05-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 90/Α), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών νέων δρομολογίων της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν για την προστασία από την μετάδοση του COVID -19, προϋπολογισμού 7.106,00 € και πλέον Φ.Π.Α. (8.811,44 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να υποβάλλουν οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνδεθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και να αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 80246.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής οικονομικών προσφορών: 02/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 516,62 KB18/08/21 10:26:45