Η Περιφέρεια Αττικής καλείς τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης και λειτουργούν κατάλληλα διαμορφωμένο αδειοδοτούμενο συνεργείο, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το πλύσιμο (εσωτερικό και εξωτερικό) των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ), μία φορά  κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα ενός έτους, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός είναι 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 806,452€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 193,548€.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ,  για το πλύσιμο (εσωτερικό και εξωτερικό) των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μία φορά κάθε μήνα για ένα έτος όπως αυτά περιγράφονται  στο Κεφάλαιο Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 27-6-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 263,45 KB18/08/21 06:11:28