Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση βλαβών και παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στις αίθουσες θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕΑΑ έως 31-01-2018, προϋπολογισμού 3.000,00€ με ΦΠΑ

Κατόπιν  των ανωτέρω, καλούνται  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα που επιθυμούν, να  υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο  ή με ηλεκτρονικό τρόπο (ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) οικονομική προσφορά καθώς και συμπληρωμένο τον πίνακα των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα συνημμένα υπoδείγματα, έως  τις  26-05-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στο Τμήμα  Γραμματειακής Υποστήριξης της  Δ/νσης  Οικονομικών  της  Π.Ε.Α.Α. ( 17ο  χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος, ή στο e-mail: promanat@patt.gov.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 149,60 KB18/08/21 03:15:09