Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την διακρίβωση των μηχανημάτων των γραμμών ελέγχου, την επιθεώρηση των τζογομέτρων του ΚΤΕΟ Χολαργού για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την διακρίβωση των μηχανημάτων των γραμμών ελέγχου, την επιθεώρηση των τζογομέτρων του ΚΤΕΟ Χολαργού για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών μέχρι την 30/11/2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 π.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 192,83 KB18/08/21 07:05:28