Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προβεί στην επισκευή επιβατικών υπηρεσιακών της οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και αναζητά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9.000,00 ευρώ(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 5.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια ανταλλακτικών και 3.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής.

Τα στοιχεία των επιβατικών υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρεια Αττικής που ζητά να επισκευασθούν, τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που απαιτούνται, παρουσιάζονται στην φόρμα οικονομικής προσφοράς.

Για τυχόν διευκρινίσεις επί τεχνικών ζητημάτων μπορείτε να απευθύνεστε στη:Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κίνησης Οχημάτων, Λ. Συγγρού 15-17, ΤΚ 11743 Αθήνα, Τηλέφωνο : 213-2063794, Fax : 213-2063641, e-mail : tm_koxima@patt.gov.gr.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσφέρετε, παρακαλούμε συμπληρώσετε την φόρμα Οικονομικής Προσφοράς και στείλτε την έως την Παρασκευή 15/09/2017 και ώρα 14:00, υπογεγραμμένη, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, ΑΘΗΝΑ 11741, Fax: 2132065015, E-mail: promna@patt.gov.gr.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 219,60 KB18/08/21 03:41:29