ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 18-7-2019 και ώρα 12.30 π.μ., για την επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) του φωτοτυπικού μηχανήματος τύπου CANON IR3225N με S/N: DFK26987 της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕΒΤΑ, συνολικού ποσού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας & Γκύζη, Μαρούσι 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 18 -7-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 233,36 KB18/08/21 08:13:58