ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ετήσια αναγόμωση, συντήρηση και υδραυλική δοκιμή ενός (1) πυροσβεστήρα φορητού CO2 45kg του Τμήματος Πληροφορικής Π. Ε. Πειραιώς με χωρική αρμοδιότητα στις Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, που εδρεύει επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τσαμαδού στον Πειραιά (2ος όροφος).
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 350,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 282,26€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 67,74€.
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία  (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την  13-03-2018  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 303,26 KB18/08/21 04:24:36