Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 18-2-2019 και ώρα 10.30 π.μ. για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση 79  (εβδομήντα εννέα) πυροσβεστήρων σε κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, και  οι Δ/νσεις Α’Θμιας και Β’Θμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, ποσού  2.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 18-2-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 192,89 KB18/08/21 07:26:00