Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Τμήμα  Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος) έως τις 24/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA της Π.Ε.Α.Α., προϋπολογισμού 6.000,00€ με ΦΠΑ (4.838,70€  χωρίς  ΦΠΑ) που θα βαρύνει τον  ΚΑΕ 0869 «Αμοιβή για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού».

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

“Προσφορά για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.”.
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία,  Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 742,79 KB18/08/21 06:19:36