Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 11/07/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την κάλυψη εξόδων αποστολής δειγμάτων οστράκων και νερού από τις Ζώνες Παραγωγής Ζώντων Διθύρων Μαλακίων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικέςπροσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη  του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων οστράκων και νερού από τις Ζώνες Παραγωγής Ζώντων Διθύρων Μαλακίων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στις περιοχές Λουτρόπυργος – Νεράκι και Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγαρέων σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για την κάλυψη εξόδων αποστολής δειγμάτων οστράκων και νερού από τις Ζώνες Παραγωγής Ζώντων Διθύρων Μαλακίων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2018, ΕΦ 06072, κατά 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0823

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 12/07/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.,Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 770,28 KB18/08/21 06:16:06