Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 18/09/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την καταχώρηση (πιστοποίηση) ανελκυστήρα του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α. επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα (Πιστοποιητικό από φορέα Πιστοποίησης) με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη  του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής.
«Προσφορά για την καταχώρηση (πιστοποίηση) ανελκυστήρα του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α. επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα (Πιστοποιητικό από φορέα Πιστοποίησης) συνολικού προϋπολογισμού 250,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).

Ο  Προϋπολογισμός  για την καταχώρηση (πιστοποίηση) ανελκυστήρα του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α. επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα (Πιστοποιητικό από φορέα Πιστοποίησης) ανέρχεται στο ποσό των 250,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2019, ΕΦ 06072, ΚΑΕ 0851.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 19/09/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 218,99 KB18/08/21 08:31:25