Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, προκειμένου να προβεί στην Έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας κτιρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων,

ΚΑΛΕΙ

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά και Νήσων, Αιγάλεω 5 & Κάστορος email: dtexnikon.pn@patt.gov.gr, μέχρι την 18-12-2020 ημέρα Παρασκευή, οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί τα σχετικό αρχείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 219,36 KB19/08/21 08:07:04