Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά , των κοινών υπηρεσιών ΠΕ Πειραιά& Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και του ΚΕΔΔΥ Πειραιά για ένα έτος.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη ετήσια τιμή πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, που αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕ Πειραιά , των κοινών υπηρεσιών ΠΕ Πειραιά& Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και του ΚΕΔΔΥ Πειραιά για ένα (1) έτος ,  προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07-09-2015 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 09:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά , Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.185 31, 1ος όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (δηλ. την Παρασκευή 04-09-2015 και ώρα μέχρι την 13:30 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 369,52 KB18/08/21 12:43:10