Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη ετήσια τιμή πλέον ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, που αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά& του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Πειραιά λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών συνολικού προϋπολογισμού 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 31-03-2016 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 09:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά , Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.185 31, 1ος όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλ. την Τετάρτη 30-03-2016 και ώρα μέχρι την 13:30 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,54 MB18/08/21 01:32:02