Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για προμήθεια και εγκατάσταση νέου μικροφωνικού (ηχητικού)  εξοπλισμού καθώς και τοποθέτηση υφιστάμενου εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες για την σωστή λειτουργία  της αίθουσας συνεδριάσεων στο νέο κτίριο των Π.Ε Πειραιώς και Νήσων επί της οδού Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (4.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος  Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς, 6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 14-2-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 202,60 KB18/08/21 09:25:32