Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. για την προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών (plexiglass) για την προστασία από τον covid 19 των θέσεων εργασίας στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών στο Μαρούσι (Λ.Κηφισίας 18& Γκύζη και Λ.Κηφισίας 20& Γκύζη), προϋπολογισμού 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στην τιμή περιλαμβάνονται: η προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση υλικών-μικρουλικών και η εργασία τοποθέτησης και στερέωσης στη θέση των γραφείων.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη των 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 235,64 KB19/08/21 08:04:25