Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μάσκες αναπνοής υψηλής προστασίας (FFP3) με βαλβίδα εκπνοής & γάντια μιας χρήσης νιτριλίου), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε Πειραιώς και Νήσων η οποία εκτελεί επιθεωρήσεις καθημερινά σε πλοία στον λιμένα του Πειραιά που προέρχονται από την Κίνα συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ €3.300,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος  Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς, 6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την  28-02-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 189,39 KB18/08/21 09:29:11