Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για προμήθεια προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (προστατευτικής ενδυμασίας – προσωπίδα), ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε Πειραιώς & Νήσων η οποία εκτελεί επιθεωρήσεις  καθημερινά σε πλοία  στον λιμένα του Πειραιά που προέρχονται από την Κίνα συνολικού προϋπολογισμού ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ €8.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος  Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς, 6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την  26-3-2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 187,99 KB18/08/21 09:48:35