Καλούνται

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων , να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για τηνπρομήθεια Δάφνινων Στεφάνων, προϋπολογισμού 260,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της  απ ευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας ( Διεύθυνση Οικονομικών  Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών,  και θα παραλαμβάνονται με πρωτόκολλο, μέχρι την Πέμπτη 17/03/2016 και ώρα 10πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 275,08 KB18/08/21 01:29:24