Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για  την προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιά και Νήσων και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 21-04-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και οι διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 959,88 KB18/08/21 03:04:43
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 661,00 KB18/08/21 03:04:43