Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης της αθλητικής δράσης “Εβδομάδα Αστυνομικού Αθλητισμού 2020” που θα διεξαχθεί από 10 έως 18 Οκτωβρίου 2020 στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 10.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ.206/2020 (ΑΔΑ:6ΥΓ07Λ7-6ΔΖ, ΑΔΑΜ:20REQ007400796) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης, καθώς και την αριθ.738933/01-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΦΤΤ7Λ7-ΩΘΒ, ΑΔΑΜ:20REQ007409807) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

Προσφορά δύναται να κατατεθεί για το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας.

Προσφορά που δεν αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες υπηρεσίες απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Περιγραφή Αντικειμένου

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης της αθλητικής δράσης “Εβδομάδα Αστυνομικού Αθλητισμού 2020” και στα πλαίσια αυτής οφείλει να προβεί στα κάτωθι:

  1. Τετρακόσια (400) μετάλλια, με κορδέλα χρώματος μπλε, μεγέθους 5cm και την αναγραφή στο οπίσθια όψη «Εβδομάδα αστυνομικού αθλητισμού 2020».
  2. Τρακόσιες εξήντα πέντε (365) μπλούζες τύπου t-shirt, από πολυεστερικό υλικό, βάρους 140g, χρώματος λευκού, με εκτύπωση του λογοτύπου της Ένωσής μας στο εμπρός μέρος.
  3. Εκατόν πενήντα (150) πλακέτες, τύπου κασετίνες βελούδινες, (μέσα-έξω), με αφιέρωση στο εσωτερικό μέρος αυτής, διαστάσεων 19εκ. επί 16εκ.
  4. Διακόσιοι (200) αναμνηστικοί «Δισκοβόλοι» σε κουτί, μεσαίου μεγέθους – ύψους 21εκ., με αφιέρωση στη βάση του δισκοβόλου.
  5. Εξήντα (60) μπάλες ποδοσφαίρου για πλαστικό χόρτο, θερμικά συγκολλημένη, κάλυμμα από 100% TPU, σαμπρέλα για καλύτερη συγκράτηση του αέρα, χαμηλή απορρόφηση νερού, πιστοποίηση FIFA Quality.
  6. Σαράντα (40) μπάλες μπάσκετ για παρκέ, υψηλής ποιότητας συνθετικού δέρματος με βαθιές αυλακώσεις για κλειστά γήπεδα μεγέθους 7.
  7. Διαμονή και διατροφή αθλητών, σε ξενοδοχείο πλησίον των χώρων διεξαγωγής της διοργάνωσης με προτιμητέες περιοχές εντός των Δήμων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Αλίμου και Γλυφάδας, τεσσάρων δίκλινων καταλυμάτων, για δύο διανυκτερεύσεις, με πλήρη διατροφή πρωινού, μεσημεριανού και βραδύνου σε ημερομηνίες που θα διευκρινιστούν από την Αθλητική Ένωση Ελλάδος Αστυνομικών με τον Ανάδοχο και όχι πέραν των ημερομηνιών στα πλαίσια της Εβδομάδας Αστυνομικού Αθλητισμού.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως 08-10-2020 και ώρα 13:00 με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου εις τριπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 176,84 KB19/08/21 07:26:59