Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Δευτέρα 4-2-2019 και ώρα 11.30 π.μ., για

Α) το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο ) και την επισκευή των έξι (6) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Β.Τ.Α. συνολικού προϋπολογισμού 12.500,00€ ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Β) το ετήσιο τακτικό service (μικρό και μεγάλο ) και την επισκευή ενός (1) υπηρεσιακού φορτηγού της Π.Ε.Β.Τ.Α., συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου 24% &

Γ) την αλλαγή-επισκευή ελαστικών των έξι (6) υπηρεσιακών οχημάτων & του ενός (1) υπηρεσιακού φορτηγού της Π.Ε.Β.Τ.Α. , συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για ένα έτος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την επιμέρους προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά είδος & εργασία , καθώς & την συνολική δαπάνη της Ομάδας Γ, και εφόσον καλύπτονται οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ.Κηφισίας 20 & Γκύζη  Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 4-2-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 197,12 KB18/08/21 07:21:07