Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης πρόσκλησης και λειτουργούν κατάλληλα διαμορφωμένο αδειοδοτούμενο συνεργείο, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για το πλύσιμο (εσωτερικό και εξωτερικό) των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ), μία φορά  κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα ενός έτους, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός είναι 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 806,452€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 193,548 €.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για το πλύσιμο (εσωτερικό και εξωτερικό) των οκτώ (8) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μία φορά κάθε μήνα για ένα έτος όπως αυτά περιγράφονται  στο  Κεφάλαιο Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της συνημμένης Πρόσκλησης.

Προσφορά, που δεν περιλαμβάνει το πλύσιμο όλων των οχημάτων, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5  & Κάστορος , Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 05-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.

Ακολουθούν τα αρχεία της Πρόσκλησης και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 3,02 MB18/08/21 08:09:05