Προσκαλούμε τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια ψυγείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε Πειραιώς και Νήσων, συνολικού ποσού 300,00 € (τριακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 31/03/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 186,48 KB19/08/21 08:59:51