Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης της αθλητικής δράσης του 38ου Αγώνα Δρόμου Υγείας 10 χλμ., ο οποίος θα διαρκέσει δύο εβδομάδες, από την Κυριακή 22 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 (22/11/2020 – 6/12/2020), συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 4.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 274/2020 (ΑΔΑ:ΕΔΨΥ7Λ7-2Ψ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροποποιείται η αριθ. 174/2020 (ΑΔΑ: ΩΕΥΧ7Λ7-9ΙΝ, ΑΔΑΜ: 20REQ007204167) αρχική Απόφαση του, ως προς την προαναφερόμενη αθλητική δράση, καθώς και την αριθ.593593/13-08-2020 (ΑΔΑ:626K7L7-M6Z, ΑΔΑΜ:20REQ007204323) σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.

Ο αγώνας, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον covid-19 θα πραγματοποιηθεί σε εικονική (Virtual) μορφή, μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής (app) και κάθε συμμετέχοντας θα καταβάλει την προσπάθειά του σε διαδρομή, ημέρα και ώρα που θα επιλέξει.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€). Προσφορά που δεν αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες απαιτήσεις της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως 20-11-2020 και ώρα 13:00μ.μ. με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου εις τριπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 199,66 KB19/08/21 07:53:53