Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 του  Ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για τις κάτωθι ομάδες:

Ομάδα Α΄ : Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης  των σημείων διαμονής Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού» στο κτίριο «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, όπως περιγράφονταιστην με αριθ. 9481/11-12-2017 Απόφασης παράτασης της διάθεσης της χρήσης του κτιρίου Β220, κάτω από τη γέφυρα της «Εσπλανάδας» στον Ολυμπιακό Πόλο  Φαλήρου, κυριότητας ΕΤΑΔ,  έως τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και

Ομάδα Β΄: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, όπως αναλυτικώς περιγράφονται στο με αριθ. Πρωτ. οικ. 8375/13-01-2017 Πρωτόκολλο Καταγραφής –Παράδοσης – Παραλαβής των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΤΑΔ Α.Ε. και όπως αυτά αποτυπώνονται στο  τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο διαθέτει η υπηρεσία μας και θα λάβει γνώση ο ανάδοχος, έως δίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ.   166/2019 (ΑΔΑ: 6ΝΤ57Λ7-ΕΕΙ & AΔΑΜ: 19REQ004415502) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τη οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και διάθεση πίστωσης και την αριθ. 47611/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΩ57Λ7-2ΓΞ & ΑΔΑΜ: 19REQ004470734) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με Α/Α 1583 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με ΑΑ βεβ 1354.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€) ανά ομάδα.

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για περισσότερες ομάδες.

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 210Α /Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου, Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, 176 02 Καλλιθέα, ισόγειο), πρωτότυπες, σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Δευτέρα 25/02/2019 και ώρα 10:00 π.μ. και κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας των προς φύλαξη χώρων. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει ευθύνη για ελλιπή περιγραφή των προς φύλαξη χώρων και των ζητούμενων υπηρεσιών της παρούσας πρόσκλησης, δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επαληθεύσουν με ιδία ευθύνη τις προς φύλαξη εκτάσεις, τις απαιτήσεις των υπηρεσιών, των τοπικών συνθηκών, της θέσης, των προϋποθέσεων και των δυσκολιών εκτέλεσης της υπηρεσίας.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να διαμορφώσουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί απαραιτήτως.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 224,84 KB18/08/21 07:30:25