Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών ΠΕΚΤΑ , Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/16, την  υπ’ αρ. 2333/2020 (ΑΔΑ: 693Χ7Λ7-18Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, την υπ’ αρ. πρωτ. 916755/26-11-2020  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ( ΑΔΑ : ΩΞΑΝ7Λ7-ΖΟΧ) και την επικαιροποιημένη αυτής έτους 2021, συνολικού προϋπολογισμού 23.250,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς επίσης και το  από 20 Ιανουαρίου 2021 ηλεκτρονικό μήνυμα με την  απάντηση του Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων σας  προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική  προσφορά για την προμήθεια  δέκα (10) συσκευών ανίχνευσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τις ανάγκες της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τομέα.

Η οικονομική  προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των ειδών.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γρ. 305) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την Πέμπτη 28/01/2021 και ώρα 12.00μμ.

 

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 145,75 KB19/08/21 08:24:34