Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την  22- 08 -2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 π.μ ,για τη διοργάνωση εκδήλωσης «Αγώνας μηχανοκίνητου αθλητισμού  “AthensRallySprint” στον Άγιο Μερκούριο Αττικής στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου 2017, συνολικού προϋπολογισμού  6.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».  Οι υπηρεσίες αφορούν:

α) την εκτύπωση αφισών, φυλλαδίων, banners, την κατασκευή βραβείων-κυπέλλων προϋπολογισμού  4.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) την παροχή catering στο ΚΤΕΟ Χολαργού, στις 7/9/2017, προϋπολογισμού  1.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι ησυνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη     προσφορά βάση τιμής  ανά κατηγορία -τμήμα ειδών (Τμήμα 1ο ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ,  Τμήμα 2ο CATERING). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητουμένων ειδών ανά τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη (4.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ για το Τμήμα Α, 1.400,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ για το Τμήμα Β) και εφόσον καλύπτονται οι όροι της πρόσκλησης. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για ένα ή για το σύνολο των τμημάτων του  Διαγωνισμού. Μέγιστος αριθμός μειοδοτών δύο (2).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 448,  Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  22-08-2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 242,15 KB18/08/21 03:36:53