Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά: για τη συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση κομμένων πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών στην Δ.Δ.Δ.Υ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500,00€ (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ. 2741/2017 (ΑΔΑ: 7ΞΖΤ7Λ7-ΤΜΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 253086/2017 (ΑΔΑ: 6ΚΧΡ7Λ7-017) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο μειοδότης – μεταφορέας αναλαμβάνει την συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση κομμένων πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών στην Δ.Δ.Δ.Υ. (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ).

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Οι νόμιμες κρατήσεις  βαρύνουν τον προμηθευτή, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

 

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Λεωφ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών στον Άλιμο Αττικής), σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Τρίτη 19/12/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Στην προσφορά να αναφέρεται η συνολική τιμή της προσφοράς, σε ευρώ, με Φ.Π.Α. και άνευ ξεχωριστά, αριθμητικώς και ολογράφως.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 142,71 KB18/08/21 04:07:23