Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση – αναγόμωση 190 υφιστάμενων πυροσβεστήρων για τα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες αρμοδιότητας της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. (Δ/νσεις Π.Ε.Ν.Τ.Α, Δ/νσεις Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας, 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Δ΄Αθήνας και Κέντρο Εφοδιασμού) συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθ.1302/2020 (ΑΔΑ:6ΠΖ47Λ7-Δ42) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση δαπάνης και των αριθ.543149/27-07-2020(ΑΔΑ:6ΜΚΗ7Λ7-023) σχετική Απόφαση Ανάληψης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς.

Η Οικονομικές σας Προσφορές θα υποβληθούν εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή έως 12-08-2020 και ώρα 12:30 στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών Παραλία Καλλιθέας- Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο) 176 02 Καλλιθέα.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 178,16 KB19/08/21 06:56:33