Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την 28 – 12 – 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. για την προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων μελανοταινιών για τους εκτυπωτές Compuprint 4/43 της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 1200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 1.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και εφόσον καλύπτονται οι όροι της πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 28 -12-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 156,46 KB18/08/21 04:08:40