Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια (4) τεσσάρων Αντιδραστηρίων pH- περιοχή 6,5 έως 8,5 pH των 100 τεστ καθώς και (1) ένα Αντιδραστήριο  ελεύθερου χλωρίου-περιοχή 0.00 έως 5.00mg/L (300 τεστ-υγρό) για την δειγματοληψία ύδατος, της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού  €250,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια (4) τεσσάρων Αντιδραστηρίων pH- περιοχή 6,5 έως 8,5 pH  των 100 τεστ καθώς και (1) ένα Αντιδραστήριο  ελεύθερου χλωρίου-περιοχή 0.00 έως 5.00mg/L (300 τεστ-υγρό) για την δειγματοληψία ύδατος, της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού  €250,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 03-07-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 289,95 KB18/08/21 03:22:54