Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια δύο (2) ειδών ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών αντίστοιχα, τόσο για γενική χρήση όσο και κατάλληλα και για μικρές ηλικίες, αναφορικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος 2021, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης  κουνουπιών για την τριετία 2021-2023, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα : Προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2020 (ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

    Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

    Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ.
    Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την  10-03-2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 340,35 KB19/08/21 08:46:31