Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς που αφορούν στη διοργάνωση του Αθλητικού Φεστιβάλ Κωφών 2018, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (όχι ηλεκτρονικά) στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 08/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 400,32 KB18/08/21 06:55:34