Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση συνολικά εκατόν τριάντα τριών (133) πυροσβεστήρων στα κτήρια όπου στεγάζονται Διευθύνσεις/Τμήματα/Γραφεία των Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 1.290,32€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 309,68€. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'(ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση του συνόλου των 133 πυροσβεστήρων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της Πρόσκλησης. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 11-09-2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00.

Ακολουθεί το σχετκό αρχείο

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 279,94 KB18/08/21 03:39:24