Καλούνται οι οικονομικοί φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών ενός νέου δρομολογίου, που προέκυψε για λόγους αποφυγής συνωστισμού και λόγω δυσκολίας εφαρμογής πιστά των οδηγιών για τη χρήση της μάσκας, μεταφοράς μαθητών Δημόσιου Σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός , είναι πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ 5.850,00 € (πέντε χιλιάδες οχτακόσια πενήντα ευρώ), πλέον Φ.Π.Α. , έως το τέλος του σχολικού έτους 2020-2021, ήτοι για σαράντα πέντε (45) μέρες μέγιστο. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€) του δρομολογίου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη κάθε φορά δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , 6ος όροφος ) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση , μέχρι την
Παρασκευή 7/5/21 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο χρόνο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 231,87 KB19/08/21 09:21:33