Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α. (CPV 66514110-0 «Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων»), για ένα (1) έτος, ήτοι από 06/10/2018 μέχρι 05/10/2019, προϋπολογισμού 6.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Τμήμα  Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος) έως  την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:30 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για  την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α., για ένα (1) έτος, ήτοι από 06/10/2018 μέχρι 05/10/2019, προϋπολογισμού 6.000,00€, που θα βαρύνει τον  ΚΑΕ 0899 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές».

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου ΛΙΡΑ της Π.Ε.Α.Α. 1ος όροφος, και η διάθεσή της γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α, – Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λεωφόρος Μαραθώνος – Παλλήνη – 1ος όροφος.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,07 MB18/08/21 06:28:34