Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Συνοπτικών Διαδικασιών Προμηθειών, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, 3ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών μέχρι την 24/09/2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 325,51 KB18/08/21 06:37:38